Anunturi Generale|

VANZARE TERENURI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA CRUCEA, Şoseaua Constanţei nr.45, Crucea, judeţul Constanţa, telefon 0241/874825, fax 0241/874703, email primaria@crucea.judetul-constanta.ro
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan A 330/1, LOT 1 proprietatea privată a comunei Crucea, situat în Crucea , județul Constanța, cu suprafața de 1.110 m.p , înscris în Cartea Funciară nr. 104354 Crucea, teren intravilan A 330/1 LOT 2 proprietate privată a comunei Crucea , situat în Crucea, jud. Constanța , cu suprafața de 1.109 m.p , înscris în Cartea Funciară nr.104355 Crucea.Vânzarea a fost  aprobată prin H.C.L. Crucea nr. 67/30.07.2021, în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: registratura Primăriei Comunei Crucea , Comuna Crucea, Şoseaua Constanţei nr.45, judeţul Constanţa

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, care se achită la casierie.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 15.00.

  1. Informații privind ofertele: actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 06.09. 2021, ora 15.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Crucea – Compartimentul registratură, din Crucea, Şoseaua Constanţei nr.45 , judeţul Constanţa

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.09.2021 ora 11, la sediul Primăriei Comunei Crucea din Crucea, Şoseaua Constanţei nr. 45 – Sala de şedințe a Consiliului local .
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Secția Contencios și Administrativ Fiscal, Constanța, strada Traian nr. 31, tel. 0241/606.597, int. 247, fax 0241/617.413,e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.08.2021.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut