Anunturi Generale|

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Crucea, cod de identificare fiscală 7276918, localitatea Crucea, Şoseaua Constanţei nr.45, Judeţul Constanţa, telefon 0241/874825, fax 0241/874703, email primaria@crucea.judetul-constanta.ro, persoana de contact: secretarul general al Comunei Crucea.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu cu destinația cabinet medical stomatologic, cu suprafața totală de 69,20 m.p, din Crucea, Șoseaua Constanței nr.4, Județul Constanța, aparținând domeniului public al Comunei Crucea, Județul Constanța, înscris în Cartea Funciară nr. 104097 Crucea, cu număr cadastral 104097. Închirierea se face în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu H. C. L nr. 30/ 12. 02. 2022.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Crucea, Județul Constanța, compartiment registratură, telefon 0241/ 874825.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/ documentaţie, care se achită în numerar la casieria instituției, potrivit prevederilor O. U. G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/05/2022, ora 15.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/05/2022, ora 15.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: localitatea Crucea, Șoseaua Constanței nr. 45, Județul Constanța.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/05/2022, ora 12, la sediul Comunei Crucea, localitatea Crucea, Șoseaua Constanței, nr.45, Județul Constanța, sala de ședințe a Consiliului local.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Secția Contencios și Administrativ Fiscal, Constanța, strada Traian nr. 31, tel. 0241/ 606.597, int. 247, fax 0241/ 617.413,e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut